about illustration

Енцикліки

Енцикліка (лат. encyclica, грец. ενκυκλιος — окружний (окружне послання) - офіційний документ Папи Римського, яким понтифік звертається в першу чергу до всього духовенства і вірних Католицької Церкви, а також до всіх людей доброї волі з питань віри, моралі, суспільно-політичних та інших питань і проблем. Дуже рідко конкретною енциклікою папа може звертатись до патраірхів та єпскопів окремих Церков, що перебувають в сопричасті з Римом.

В ранньому християнстві енцикліками називались не лише послання папи, але і будь-які листти патріархів, архиєпископів чи єпископів до інших єпископів чи вірних. Сьогодні такі звернення називаються пастирськими листами чи посланнями, а термін енцикліка застосовується виключно до папських документів.

Хоча енцикліки і мають великий авторський авторитет, адже підписані Римським Архиєреям, проте їхній зміт не має характеру ex catedra, тобто не є абсолютно непомильними і не мають характеру догм віри. Однак, твердження, судження і заклики папських енциклік є серйозними авторитетними відповідями на ті чи інші питання та спонукають до конкретних способів мислення і дій.

news illustration
Populorum progressio

26 Березня 1967

Енцикліка присвячена питанням співробітництва між народами і проблемам країн, що розвиваються. Критикується неоколоніалізм і обґрунтовується право всіх народів на благополуччя.

news illustration
Gaudium et Spes

07 Грудня 1965

Душпастирська конституція ІІ Ватиканського собору є свого роду відповіддю Церкви на швидкі зміни в громадському порядку і нові виклики XX століття, такі як зростання атеїзму, секуляризація, поява соціалістичних країн, жахи світових війн.  

news illustration
Dignitatis humanae

07 Грудня 1965

Декларація ІІ Ватиканского собору висвітлює питання релігійної свободи, взаємовідносин церкви і держави, відносин з інших конфесіями та релігіями.  

news illustration
Pacem in Terris

11 Квітня 1963

В енцикліці "Про мир на землях" (1963) порушуються питання прав та обов'язків людини, взаємин влади і суспільства, мирного співіснування держав і взагалі проблем світу.

news illustration
Mater et Magistra

15 Травня 1961

На тлі холодної війни святий папа Іван ХІІІ оприлюднює енцикліку Mater et Magistra (1961), проголошення якої припадає на 60-ту річницю від еннцикліки Rerum Novarum. Ця енцикліка на тему «Християнство і соціальний прогрес», багата за змістом, але також оригінальна у стилі за своєю простотою та доступністю кожному. В ній папа проектує соціальну проблему на міжнародному рівні.

news illustration
Quadragesimo Anno

15 Травня 1931

Енцикліка папи Пія ХІ Quadragesimo Anno (1931) засуджує будь-які форми диктаторства, висвітлює небезпеки фашизму та комунізму. Енцикліка написана в 40-карічний ювілей від оприлюднення першої соціальної еникліка папою Левом ХІІІ, від чого і походить її назва. В документі також зроблено наголос на робітничі питання і великою мірою описується принцип субсидіарності.